Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez
ARENA NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Bierski prowadzący działalność gospodarczą firmą Arena Nieruchomości -Krzysztof Bierski z siedzibą w Poznaniu 60-334, ul. P. Włodkowica 26, NIP 619-137-75-39, Regon 630999220.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony może Pani/Pan się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres arena@arena.222.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 4. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej uzyskanej przez Państwa zgody lub w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości oraz newslettera, zamieszczania ogłoszeń, marketingu, prowadzenia rachunkowości, w celach archiwalnych, ochrony żywotnych interesów.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz podmioty współpracujące w celu wykonania zawartej z Państwem umowy. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Arena Nieruchomości usług, jak również w celach statystycznych. Państwa dane nie będą profilowane. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • Prawo dostępu do swoich danych
 • Prawo otrzymania kopii swoich danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że: – Twoje dane są nieprawidłowe – nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych – nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do sprostowania swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert. g. Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji. W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do: – otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie – zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.
  j. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.